Election

ตรวจสอบความพร้อม-การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มี.ค.2564

ก่อนการเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี” ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนเทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง

เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

การเตรียมความพร้อม

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
  • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

      2. การเพิ่มชื่อ–ถอนชื่อ

 

  • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

หลักฐานที่ใช้แสดงตนวันเลือกตั้ง

  • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุสามารใช้ได้)
  • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวหน้าที่ของรัฐ, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

วัน-เวลา การเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.