ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Online Helpdesk

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. แจ้งปัญหาผ่านทางแบบฟอร์ม online
2. สามารถติดตามปัญหาการแก้ไขพร้อมแสดงรายละเอียดการแก้ไขแต่ละตั้นตอน
3. ระบบรายงานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
4. ส่งแจ้งเตือนผ่าน Group Line (Line Notify) และแจ้งเตื่อนทุกขั้นตอนการแก้ไข
5. มีระบบจัดการ Administrator สำหรับจัดการข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม และรายงาน
คุณสมบัติของระบบ
1. PHP Script Language Version 5.2.6
2. MySQL Database Version 5.0.51b
3. AdminLTE-3.1.0